1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. 2. Tổng hợp +. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 44 +. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 36 Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 13 giáo viên. Chiếm 36,1% Tốt nghiệp Cao Đẳng: 18 giáo viên. Chiếm 50 % Tốt nghiệp TCCN: 05 giáo viên. Chiếm14,9 % ...